ریسندگی و بافندگی

آسگلد-آس

سلطان خانی: 55578448-50-55893875-55618038-55892726

منطقه 12 .

مسجدامام- بازاربین الحرمین- پ75-بازاربین الحرمین کوچه شیخ رضا پاساژالمهدی پ1

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

حامد

صادق: 55614128

منطقه 12 .

بازار مسگرها-سرای قیصریه

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

آرابافت

احمدی: 55818948

منطقه 12 .

بازار عباس آباد-سرای بزرگ قائم

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

امینی

امینی: 55807990

منطقه 12 .

انتهای بازار مسگر ها/جنب بازار محمد

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

گلستو

خاکی: 66460977

منطقه 6 .

جمهوری-بین فلسطین و ابوریحان

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

سپهر

صفاپور: 66462226

منطقه 6 .

جمهوری-چ فروردین-ساختمان فروردین

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی-گلدوزی

یافت غرب

همتی: 55621781

منطقه 12 .

بازار امیر، جنب سرای آزادی

ریسندگی و بافندگی

: فروش انواع پارچه

خوش بافت

خوشرو: 55805719

منطقه 12 .

بازار

ریسندگی و بافندگی

: ریسندگی وبافندگی

اکبری

اکبری: 55692357

منطقه 12 .

بازارعباس آباد

افضلی

افضلی: 55802674

منطقه 12 .

بازار بزرگ

ریسندگی و بافندگی

: بافت وتکمیل پارچه های پیراهنی

سپاهان

احمدزاده: 55579174

منطقه 12 .

بازارعباس آباد-سرای قائم

ریسندگی و بافندگی

: بافندگی وریسندگی

-

احمد: 55695247

منطقه 12 .

بازارعباس آباد

ریسندگی و بافندگی

: صنایع نساجی

سوگلی

قدسیان فرد: 66419979

منطقه 11 .

فلسطین جنوبی، شهرک طاووسیه، خ 52