کفاشی(مواد اولیه )

رنگارنگ

مافی : 55609807

منطقه 12 .

خیام بازار پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

علیزاده

علیزاده : 66482125-66488923

منطقه 12 .

بازار بزرگ

کفاشی(مواد اولیه )

: یراق آلات کفش

مظلومین

مظلومین: 55615143

منطقه 12 .

بازار بزرگ - بازار پاچنار

خالق فر

خالق فر : 55615905

منطقه 12 .

بازار بزرگ

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

مجرد

مجرد: 55607742

منطقه 12 .

بازار بزرگ - بازار پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفاشی

صابر

صابر : 55633054

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

مظم

معظم : 55633377-55629797-55152385

منطقه 12 .

خیام خ پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: مواداولیه کفاشی

بختیاری

بختیاری: 55600653

منطقه 12 .

بازار کفاش ها

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفاشی

غلامی

غلامی : 55637286

منطقه 12 .

بازار کفاشها

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

منیری

منیری: 55621473

منطقه 12 .

خیام، بازارپاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: عرضه مواداولیه کفش

-

امینی: 55632168

منطقه 12 .

خیام شمالی

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

-

روان بخش: 55615951

منطقه 12 .

خیام، بازارپاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

سلماسی

سلماسی : 55601509

منطقه 12 .

بازاربزرگ روبروی سرای اعظم

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم اولیه کفش

معینی مهر

معینی مهر: 55604249

منطقه 12 .

بازارکفاشها

کفاشی(مواد اولیه )

: فروش لوازم اولیه کفش

-

خوشنویس: 55635492

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: فروش لوازم کفاشی

-

گل دار: 55626339

منطقه 12 .

سبزه میدان

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفاشی

-

صالحی: 55806433

منطقه 12 .

بازار، سبزه میدان

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

-

سلطانی: 55163295

منطقه 12 .

بازار، سبزه میدان

-

صادقیان: 55628682

منطقه 12 .

بازار، سبزه میدان

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

رویال

فرجی: 55160086

منطقه 12 .

بازار، سبزه میدان

کفاشی(مواد اولیه )

: تهیه وتوزیع مواداولیه وانواع کفش