کفاشی(مواد اولیه )

فسا نژاد

فسا نژاد: 55620928

منطقه 12 .

بازار پاچنار - تکیه منوچهرخانی

کفاشی(مواد اولیه )

: کفاشی - مواد اولیه

سون اسکای

امینی: 55807148

منطقه 12 .

پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: مواد اولیه

اسدی

اسدی: 55625814

منطقه 12 .

خیام - پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

-

قوامی: 55154025

منطقه 12 .

بازار، ابتدای ک منوچهرخانی

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

آتی

فاتحی: 55622891

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: زیره بی بو

بیگدلی

بیگدلی: 55696011

منطقه 12 .

بازار بزرگ - تکیه منوچهر خانی

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

شعبانی

شعبانی: 55695170

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

عمرانی

عمرانی: 55154659

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

زمانی

زمانی: 09378051130

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

-

حمزه ای: 55610353

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

-

کریمی: 55810421

منطقه 12 .

-

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

دلیری

دلیری: 55891466

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

قزوینی راد

قزوینی راد: 55621405

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

مروارید

سبحانی: 55807138

منطقه 12 .

خیام، بازارپاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: پخش انواع لوازم کفاشی

کوه بر

کوه بر: 55609538

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

جاله

جاله: 55165672

منطقه 12 .

بازار - بازار منوچهر خانی

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

جاله

جاله: 55165674

منطقه 12 .

بازار

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

پاژه

برادران: 55819861

منطقه 12 .

-

کفاشی(مواد اولیه )

: مواداولیه کفش

-

چشمه: 55609630

منطقه 12 .

بازار

شمیرانی

شمیرانی: 55160937

منطقه 12 .

خیام - بازار پاچنار

کفاشی(مواد اولیه )

: یراق آلات کفش