کفاشی(مواد اولیه )

جرم اعتماد

شاه کامرانی: 33119145

منطقه 12 .

سعدی شمالی نرسیده به چ مخبرالدوله

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم اولیه کفش

نقیجی

نقیبی: 33943607

منطقه 12 .

جمهوری بعداز تقاطع سعدی

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم اولیه کفش

نقیبی

نقیبی: 09125727495

منطقه 12 .

جمهوری بعداز تقاطع سعدی شمالی

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم اولیه کیف وکفش

قربانی

قربانی: 33929529

منطقه 12 .

سعدی چ مخبرالدوله

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم اولیه کفش

محمدی

محمدی: 33971916

منطقه 12 .

سعدی چ مخبرالدوله

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

نقیبی

نقیبی: 33929409

منطقه 12 .

سعدی چ مخبرالدوله

کفاشی(مواد اولیه )

: کفاشی مواد اولیه

داوری

داوری: 33997096

منطقه 12 .

سعدی چ مخبرالدوله

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

کمال

خان برخانی: 33922456

منطقه 12 .

جمهوری بعداز تقاطع سعدی

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

مزیدی

مزیدی: 33922457

منطقه 12 .

جمهوری بعدازتقاطع سعدی

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

امیرآبادی

امیرآبادی: 33933870

منطقه 12 .

جمهوری بعداز تقاطع سعدی

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

فتحعلی

فتحعلی: 33902986

منطقه 12 .

جمهوری بعداز تقاطع سعدی

کفاشی(مواد اولیه )

: تولید زیره کفش

اشتری

اشتری: 33946457

منطقه 12 .

جمهوری بعداز تقاطع سعدی

کفاشی(مواد اولیه )

: لوازم کفش

اشتری

اشتری: 33922397

منطقه 12 .

جمهوری بعدازتقاطع سعدی وکوچه نوشین

کفاشی(مواد اولیه )

: تولید کفش

جهانگیرپور

جهانگیرپور: 33946460

منطقه 12 .

جمهوری بعداز تقاطع سعدی

کفاشی(مواد اولیه )

: تولیدی کفش

پخش سیزان

اله یاری: 33931130

منطقه 12 .

سعدی شمالی

ایلیا

احمدی: 33901582

منطقه 12 .

سعدی شمالی، خ جابرزاده

کفاشی(مواد اولیه )

: فروش مواد اولیه کفش

نوبری

نوبری: 33993749

منطقه 12 .

سعدی شمالی

کفاشی(مواد اولیه )

: اولین عرضه کننده پاشنه پلاستیکی زنانه در ایران

جابرزاده

جابرزاده: 33958482

منطقه 12 .

سعدی شمالی

کفاشی(مواد اولیه )

: تولیدی مواد اولیه کفش

سیلپا

خالقی: 33901717

منطقه 12 .

سعدی شمالی

کفاشی(مواد اولیه )

: بورس لوازم مواد اولیه کیف وکفش

گلها

کنگرانی: 33119362

منطقه 12 .

سعدی شمالی، خ جابرزاده

کفاشی(مواد اولیه )

: مواد اولیه کفش