دندانپزشکی - دندانسازی

مطب دکتر مهرورزفر

مهرورزفر: 88759644

منطقه 7 .

سهروردی شمالی

مطب دکتر توسلی

توسلی: 88741909

منطقه 7 .

سهروردی شمالی

مطب دکتر سادات

سادات: 88520546

منطقه 7 .

سهروردی شمالی - نبش مطهری

مطب دکتر سامعی

سامعی: 88425181

منطقه 7 .

سهروردی شمالی - نبش مطهری

مطب دکتر حجتی

ناصر حجتی: 88427008

منطقه 7 .

سهروردی شمالی

مطب دکتر فاطمی

فاطمی: 88765710

منطقه 7 .

سهروردی شمالی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطی دندانپزشکی شیرانی

شیرانی: 88500476

منطقه 7 .

سهروردی شمالی - خ هویزه شرقی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب دکتر پورحمید

پورحمید: 88500625

منطقه 7 .

سهروردی شمالی - خ هویزه شرقی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

مطب دکتر شجاعی

شجاعی: 88523410

منطقه 7 .

سهروردی شمالی - خ هویزه شرقی

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح دندانپزشک

مطب دکترخدری

خدری: 88516286

منطقه 7 .

سهروردی شمالی

دندانپزشکی

شکوهی نزاد : 88506667

منطقه 6 .

خ بخارست واحد 14

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراحی و درمان ریشه دندان و دندانپزشکی

دندان پزشکی

کاتوزیان: 88733282

منطقه 6 .

خ بخارست نبش ک 6 واحد 6

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب

امیر مالک : 88722428

منطقه 6 .

خ بخارست بن بست نیلوفر واحد 4

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

دندانپزشکی

شکوهی : 88738920

منطقه 6 .

خ بخارست نبش خ 16

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

دندان پزشکی

ناصح : 88531809

منطقه 6 .

خ بخارست نبش ک 18 واحد 9

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندان پزشک

دندانپزشکی

میرعمادی: 88732929

منطقه 6 .

بلوار بیهقی نبش خ 8

دندانپزشکی - دندانسازی

: متخصص جراحی لثه

مطب

معصومی : 88102489

منطقه 6 .

وزرا -

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک

مطب

رمضانی : 88718935

منطقه 6 .

خ وزرا

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندان پزشکی اطفال ارتودنسی پیشگیری

دندانپزشکی

محمدی : 88710680

منطقه 6 .

خ وزرا ساختمان ستاره نبش ک 1

دندانپزشکی - دندانسازی

: دندانپزشکی زیبایی و ارتودنسی

مطب

تباری: 88880944

منطقه 6 .

خ وزرا ابتدای ک 32 ساختمان یاس و 601

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح و دندانپزشک