طباخی - سیراب شیردان

طباخی دوستان - طباخی - سهروردی شمالی - منطقه 7

گویلی: 88440548

منطقه 7 .

سهروردی شمالی ، بالاتر ازمطهری

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه و سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی و کله پاچه ای (سرویس رایگان در محدوده)

طباخی - سیراب شیردان

: صبحانه کامل (مغز، زبان، پاچه، بناگوش، چشم، سیراب شیردان)

طباخی - سیراب شیردان

: صبحانه: کله پاچه، مغز، زبان - عصرانه: کله پاچه، سیراب شیردان (همراه با نان سنگک داغ)

دوستان

میناهنگ:

منطقه 7 .

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی (سیراب شیردان )