قالبسازی و فرز کاری

بهارستان

داود کریمی-جلال رفیعی: 33926786

منطقه 12 .

م بهارستان

رستمی پور

رستمی پور : 77780816

منطقه 4 .

تهرانپارس ف دوم خ جشنواره خ امین 20متری همای شرقی

قالبسازی و فرز کاری

: انواع قالب صنعتی

ستاک

زینعلی: 66804165

منطقه 18 .

شادآباد، خ 17شهریور، بین اول ودوم

صباغی

صباغی : 55319277

منطقه 16 .

شوش شرقی خ شهرزاد اول 20 متری منصور

بابائی

بابائی : 77140183

منطقه 4 .

تهرانپارس خ جشنواره خ امین خ همای شرقی

-

ساریخانی: 77328251

منطقه 4 .

تهرانپاس، میدان پروین، خ 196شرقی، خ 135جنوبی

-

حسنی: 09134721682

منطقه 4 .

تهرانپارس، خ جشنواره، خ نقدی

بهفن کوثر

ظهوریان: 77338509

منطقه 4 .

فلکه دوم تهرانپارس، خ جشنواره، بلواراحسان

صنعتی شریف

فکری: 77335035

منطقه 4 .

تهرانپارس، خ جشنواره، خ ش زهدی

قالبسازی و فرز کاری

: ساخت وتولیدقالبهای پلاستیکی

چخماقی

چخماقی: 77961870

منطقه 4 .

تهرانپارس خ جشنواره خ امین خ همای شرقی

قالبسازی و فرز کاری

: قالب سازی تزریق پلاستیک

سلیمانی

سلیمانی: 77340132

منطقه 4 .

تهرانپارس، خ جشنواره، خ کلهر