خیاطی-مزون-خرج کاری

نگین

حسنی : 55932902

منطقه 20 .

شهر ری م غیبی خ یزدان خواه خ دیلمان جنوبی نبش خ مرادی

ایران دوخت

رمضانی: 66221743

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر، خ مسلمی

خیاطی-مزون-خرج کاری

: تولیدانواع مانتومجلسی

-

کریمی : 66201839

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر خ احمدحسینی

تواضعی

تواضعی: 66226337

منطقه 18 .

جاده ساوه - شهرک ولیعصر - خ بهرامی - خ احمد حسینی