خیمه-چادردوزی

صحرا

افشار : 77355308

منطقه 4 .

تهرانپارس م سیدالشهدا بلوار پروین نبش خ 184شرقی

خیمه-چادردوزی

: خیمه - چادر دوزی

کوثر

محمودی: 77438082

منطقه 13 .

دماوند، خ مسیل جاجرود

ظفر

پورقلی : 55915632

منطقه 20 .

شهر ری م فرمانداری جنب بانک رفاه