طباخی - سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: عرضه کله پاچه - سیراب و شیردان

بامداد

کریمی نژاد:

حومه تهران .

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی - مغز و زبان و پاچه و چشم و عصرانه :سیراب شیردان

-

وامسکیان:

منطقه 4 .