طباخی - سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، صبحانه: (گوشت، مغز، زبان، چشم) عصرانه: (کله پاچه، سیراب، شیردان) ساعت کاری: 4صبح الی 24

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه ، سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی(کله پاچه، سیرابی، شیردان)

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پزی

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پزی(مغز، زبان)

طباخی - سیراب شیردان

: جگر، دل، قلوه، مغز و زبان، کله و پاچه گوسفندی و گوساله

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پاچه (ساعت کار:3 صبح تا 12 شب)