طباخی - سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پاچه، سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پاچه، سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی ساعت کاری 5 الی 12 و 16 الی 21

طباخی - سیراب شیردان

: صبحانه (کله پاچه) عصرانه (سیراب شیردان)

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی بره تپل (شبانه روزی) سرویس رایگان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی - کله پاچه

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی (صبحانه، عصرانه، کله پاچه، سیراب شیردان)

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، صبحانه و عصرانه، کله و پاچه، سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی : زبان، پاچه، چشم، بنا گوش، آب گوشت مغز، آب گوشت ساده، چای، نوشابه، ترشی، مغز، گوشت لخت، یک دست سیراب، یک پرس سیراب، ظرف و نان، سرویس برای هر نفر...