طباخی - سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، سیراب شیردان، کله پاچه

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی ، اولین نمایندگی شعبه کاج در منطقه جردن مقدم شما مهمانان عزیز را گرامی میدارد

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی (سرویس رایگان) (شبانه روزی)

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه ، طباخی 90 سال سابقه در زمینه طباخی سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: صبحانه:کله پاچه؛ عصرانه:سیراب شیردان و کله پاچه

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی( با سرویس رایگان در محدوده)

طباخی - سیراب شیردان

: عرضه و ارائه سیگار و تنباکو

طباخی - سیراب شیردان

: مغز، زبان، پاچه و سیراب شیردان و...