طباخی - سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: کله پارچه، سیراب و شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله، پاچه، زبان، مغز، سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: مغز ، زبان ، پاچه ، عصرانه سیراب و شیردان

طباخی سحر

پرهیزکاری:

منطقه 5 .

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی ، سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه، سیراب شیردان، حلیم، سنگک داغ

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه - سیراب شیردان (طباخی)

طباخی - سیراب شیردان

: صبحانه کامل (مغز، زبان، پاچه، بناگوش، چشم، سیراب شیردان)

طباخی - سیراب شیردان

: کله پاچه، مغز، زبان، سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: صبحانه: کله و پاچه، عصرانه: سیراب و شیردان، کله و پاچه (ساعت کار 4 صبح تا 12 شب)

طباخی - سیراب شیردان

: صبحانه: کله پاچه، مغز، زبان - عصرانه: کله پاچه، سیراب شیردان (همراه با نان سنگک داغ)

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله و پاچه، مغز، زبان، بناگوش، پاچه، چشم، طبخ بهداشتی، صبحانه کامل برای یک روز خوب