طباخی - سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی و کله پزی (کله و پاچه)

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی، کله پاچه، صبحانه:کله پاچه، مغز، زبان، چشم، عصرانه:سیراب شیردان

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی و کله پزی

طباخی - سیراب شیردان

: سرو و طبخ کله پاچه - سفارشات پذیرفته می شود

طباخی - سیراب شیردان

: طباخی(سرویس درب منزل)، کشتار روز تهران